Statuten en Jaarverslagen

Statuten

De Stichting heeft ten doel als instelling in de zin van artikel 5b van Hoofdstuk 1 van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen als culturele instelling werkzaam te zijn in het algemeen belang, met name door het stimuleren van hedendaagse beeldhouwkunst.
De Stichting is als culturele instelling bij de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het belang van de ANBI om als culturele instelling te worden aangemerkt is dat de gever/donateur voor een hogere giftenaftrek in de IB of VpB in aanmerking kan komen.

 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door o.a.:

 • – De ondersteuning van de organisatie van tentoonstellingen en alle activiteiten die daarmee samenhangen en het daarbij inzetten van vrijwilligers;
 • – De ondersteuning van jonge beeldende kunstenaars in hun ontwikkeling;
 • – De ondersteuning van de instandhouding van de groene en blauwe delen van het NSW-Landgoed Anningahof;
  Het houden van beeldhouwwerken;
 • – Het beschikken en het voeren van het beheer over het vermogen van de Stichting alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

De middelen van de Stichting bestaan uit:

 • – Giften van degenen die de Stichting wensen te ondersteunen;
 • – Schenkingen, erfstellingen, legaten;
 • – Opbrengsten uit gelden;
 • – Subsidies en andere ondersteunende bijdragen;
 • – Andere wettig verkregen baten.

 

Actueel jaarverslag (incl. balans en staat van baten en lasten):
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur zal binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting publiceren. Tevens zal inzicht gegeven worden in de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de doelstelling.

 

Jaarverslag 2021 (klik hier)
Jaarverslag 2020 (klik hier)
Jaarverslag 2019 (klik hier)
Jaarverslag 2018 (klik hier)
Jaarverslag 2017
(klik hier)
Jaarverslag 2016 (klik hier)

Jaarverslag 2015 (klik hier)
Jaarverslag 2014 (klik hier)

 

Stichting Vrienden van Landgoed Anningahof
KvK nummer: 59856076
RSIN nummer: 853669909
IBAN: NL74 ABNA 0493 2901 09